Kostenefficiënte en lastenluwe toepassing van aanbestedingsregels

Bent u, alsmede de commissie van aanbestedingsexperts en de drie
onderzoeksbureaus die betrokken zijn bij de evaluatie van de Aanbestedingswet
2012, bekend met signalen over gebrekkige communicatie tussen opdrachtgevers
en aanbieders, voorafgaand en gedurende aanbestedingstrajecten? Zo ja, uit
welke sectoren komen deze signalen?

Antwoord
In alle opdrachtgevers-opdrachtnemers relaties, al dan niet als uitkomst van een
aanbesteding, is het voor partijen van belang goed en helder met elkaar te
communiceren. Bij aanbesteden is het tegelijkertijd van belang, voor de gelijke
behandeling van ondernemers, dat alle partijen toegang hebben tot dezelfde
informatie. De Aanbestedingswet 2012 stelt regels om gelijke behandeling van
ondernemers te waarborgen. Voorafgaand aan de aanbestedingsprocedure kan
communicatie plaatsvinden door middel van het houden van een markconsultatie,
tijdens de procedure verloopt de communicatie via de nota van inlichtingen. Op dit
moment voeren drie onderzoeksbureaus onderzoeken uit in het kader van de
evaluatie van de Aanbestedingswet 2012. De onderzoeken behelzen onder meer
een kwalitatief gedeelte waarin ondernemers worden gevraagd naar hun ervaring
met de Aanbestedingswet 2012, daarbij kunnen zij ook problemen die zij ervaren
met communicatie signaleren.