Woningcorporaties niet aanbestedingsplichtig?

De Herzieningswet toegelaten instellingen volkshuisvesting wordt dinsdag besproken in de Eerste Kamer. De Tweede Kamer heeft unaniem een amendement aangenomen, dat tot doel heeft te voorkomen dat door deze wet woningcorporaties vallen onder de (Europese) aanbestedingsplicht. Of een corporatie straks aanbestedingsplichtig wordt hangt af van de mate waarin de overheid toezicht houdt op de woningcorporaties.

De bedoeling van deze wet is juist het toezicht op corporaties uit te breiden. Maakt dit amendement nu een definitief einde aan de discussie over de aanbestedingsplicht van woningcorporaties? Volgens de Nederlandse Aanbestedingswet en de Europese Aanbestedingsrichtlijn is de aanbestedingsplicht niet alleen van toepassing op de opdrachten van overheden, maar ook op opdrachten van zogenaamde “publiekrechtelijke instellingen”. Daarbij gaat het om instellingen waarop door de overheid toezicht wordt uitgeoefend.

Bron: Cobouw