NS grijpt in bij dochter Qbuzz

NS maakte vandaag bekend dat het bij een intern compliance onderzoek is gestuit op ernstige onregelmatigheden waarbij medewerkers van dochtermaatschappij Qbuzz ongeoorloofd vertrouwelijke informatie ontvingen van een ex-medewerker van Veolia Transport Limburg.

Twee bestuurders van Qbuzz/Abellio Nederland zijn op non-actief gesteld. NS onderzoekt ook nadere disciplinaire maatregelen tegen een aantal medewerkers die eveneens betrokken zijn. De voormalige algemeen directeur van Qbuzz, waarvan recent afscheid is genomen, had sinds 1 februari 2015 een adviescontract dat per direct wordt ontbonden. Het arbeidscontract met de ex-medewerker van Veolia, die per 1 mei 2015 in dienst zou treden bij Qbuzz, wordt eveneens ontbonden.

Uit het onderzoek komt ook naar voren dat Qbuzz de voormalige werknemer van Veolia, die nog gebonden was aan een concurrentiebeding, via een tussenpersoon heeft ingehuurd. Het concurrentiebeding is via een constructie omzeild. Deze werknemer heeft Qbuzz, gevraagd en ongevraagd, van informatie van Veolia voorzien, terwijl hij nog in dienst was van Veolia (in de periode van januari tot 1 mei 2014) en ook daarna.

Het ontvangen van vertrouwelijke informatie van de ex-medewerker van Veolia vond plaats in het kader van de openbare aanbesteding van de provincie Limburg voor het openbaar vervoer in de provincie Limburg voor de periode 2016-2031. Op 10 maart 2015 is de concessie gegund aan Abellio Limburg, de entiteit die hiervoor is opgericht.

NS heeft de Provincie Limburg op de hoogte gesteld van de onregelmatigheden en daarbij aangegeven de gevolgen te zullen aanvaarden. Een eventueel besluit van de Provincie Limburg om Abellio Limburg uit te sluiten van de aanbesteding zal door NS volledig worden gerespecteerd.
Excuses

NS is geschokt door de uitkomsten van het onderzoek en noemt de onregelmatigheden “volstrekt onaanvaardbaar, verwerpelijk en tegenstrijdig aan de cultuur waar NS voor staat.” De NS betreurt de gang van zaken bij deze dochteronderneming en biedt excuses aan, in het bijzonder aan de Provincie Limburg en Veolia.

In het onderzoek wordt duidelijk dat de ex-medewerker van Veolia feitelijk onderdeel uitmaakte van het biedingsteam van Abellio Limburg en dat zijn informatie daar is gedeeld. Niet is vastgesteld dat de verstrekte informatie ook daadwerkelijk van invloed is geweest op de inschrijving van Abellio Limburg op de aanbesteding, hoewel NS die constatering in het licht van de ernst van de zaak minder van belang vindt.

Uit het onderzoek blijkt dat de CEO van NS was geïnformeerd over het voornemen om de ex-medewerker van Veolia in dienst te nemen, mocht Abellio Limburg de concessie winnen. Hij had evenwel geen kennis van de geconstateerde onregelmatigheden.
Maatregelen

NS constateert dat Qbuzz op het vlak van cultuur en compliance niet adequaat was ingebed in de NS organisatie. Ook voor direct betrokkenen binnen NS had er aanleiding moeten zijn om scherper op te letten, concludeert NS.

NS initieert een veelomvattende analyse naar de effectiviteit van de bestaande interne procedures, risicobeheersing, compliance en controls bij NS en al haar dochterondernemingen. De analyse omvat het functioneren van klokkenluidersregelingen, de werving, toetsing en beoordeling van personeel, en de waarden en professioneel kritische houding verankerd in de organisatiecultuur. Een externe partij zal de analyse toetsen, waarna nadere maatregelen worden genomen ter versterking van compliance, procedures en interne controles.

Bron: NS